Giancarlo Tunesi

Presidente - Responsabile navigazioni - Capobase derive

giancarlo.tunesi@allievicvc.it

cell. +39 335 6845238